Health care system in Turkey

Tapu, Residence Permit, Get Turkish Citizenship, Bank, Health care system, Costs of property,....
Your search results

Zdravotné poistenie v Turecku

Od roku 2003 približne 45,000 nehnuteľností v Alanyi bolo kúpených cudzincami. Veľká časť z nich sa usadila v Alanyi nastálo. V takýchto prípadoch sa často vynára otázka zdravotníckych služieb v Turecku. Nižšie sme pre vás pripravili prehľad informácií o tureckom zdravotnom systéme zahrňujúce zdravotné poistenie pre cudzincov v Turecku.

Pre dlhodobý pobyt v Turecku musia cuzdinci získať povolenie k pobytu pre turistov. Po minimálne ročnom pobyte v krajine môžu cudzinci v Turecku požiadať o všeobecné zdravotné poistenie. Toto poistenie nie je povinné, je to jedna z alternatív. Cudzinci sa musia osobne obrátiť na najbližšie centrum sociálneho zabezpečenia (SGK), aby mohli požiadať o všeobecné zdravotné poistenie. Takmer každý okres Turecka má svoje centrum sociálneho zabezpečenia (SGK).

Pri žiadosti o zdravotné poistenie v Turecku budete potrebovať nasledovné dokumenty:

  • Povolenie k pobytu v Turecku
  • Originál alebo fotokópia listu preukazujúceho stav sociálneho zabezpečenia z hľadiska prihlášky na všeobecné zdravotné poistenie od príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v cudzej krajine
  • Záväzný formulár z centra sociálneho zabezpečenia

Po udelení tureckého zdravotného poistenia bude liečba akýchkoľvek chorôb okrem chronických hradená všeobecným zdravotným poistením. Žiadateľova manžel/ manželka, deti do 18 rokov, slobodný potomkovia do 20 rokov ak majú ekvivalent stredoškolského vzdelania, slobodný potomkovia do 25 rokov ak majú vyššie ako stredoškolské vzdelanie, invalidný slobodný potomkovia bez ohľadu na vek a žiadateľovi rodičia môžu využívať dané zdravotné poistenie.

Všeobecné zdravotné poisťenie zaniká dňom zániku povolenia na pobyt cudzinca, dňom začatia práce ako poistenec v inej krajine, dňom uzavretia poistenia v inom rozsahu (SSK, Bag-Kur), dňom uzavretia manželského zväzku.

Cudzinec platí poistné na všeobecné zdravotné poistenie vo výške 24 % z hrubej sumy minimálnej mzdy. Dnes je to v Turecku 706 TL mesačne. Tieto informácie sme získali v Alanyi osobne po konzultácii s lokálnym centrom SGK v roku 2023.

Title

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings